Jak zostać członkiem Stowarzyszenia

1. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązanie do opłacania składek, zgodnie z Regulaminem opłacania składek w Stowarzyszeniu „Mopsy w potrzebie”, a ponadto osoby fizyczne podają: imię (imiona) i nazwisko, adres, adres e-mail, numer PESEL.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały.

4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

  • uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu

  • wybierania i bycia wybranym do władz  Stowarzyszenia

  • zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia

  • uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

  • korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia

5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany: 

  • brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie
  • regularnie opłacać składki członkowskie
  • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia
  • współpracować z właściwymi instytucjami i organami w celu ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom zwierząt

6. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania zapisów Statutu, regulaminów i uchwał oraz decyzji władz Stowarzyszenia, a także dbania o dobre imię Stowarzyszenia.


PLIKI DO POBRANIA