Polityka prywatności

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookies. Jeśli będą się Państwo kontaktować z nami mailowo, prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.

W przypadku podania nam danych osobowych ich Administratorem Pani/Pana danych będzie Stowarzyszenie Mopsy w Potrzebie, ul. Bartosika 4 m. 16, 03-982 Warszawa, nr KRS 0000511948, NIP 1132877723, Regon 147288234, dalej zwany Administratorem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w celach opisanych poniżej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na Administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanymi niżej Celami Przetwarzania danych osobowych. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w zależności od przedmiotu korespondencji, może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach zwanych dalej: „Celami Przetwarzania”:

– odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą, oraz w celu dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej, – załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają, Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Odbiorcami Państwa danych mogą być: Stowarzyszenie Mopsy w Potrzebie (w tym na żądanie organ nadzorczy Stowarzyszenia oraz Walne Zgromadzenie), podmioty, z którymi Stowarzyszenie Mopsy w Potrzebie zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz osoby upoważnione na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z administratorem będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub będzie związana z przechowywaniem Państwa danych (np. usługi pocztowe, kurierskie). Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów.

Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail:mopsywpotrzebie@wp.pl

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.